Czy poprawnie wymawiasz te słowa?

Poprawna wymowa jest istotna, to ona wpływa w decydujący sposób na to czy wymawiając słowo beach nikogo nie obrazimy, a kartka papieru – a sheet – pozostanie kartką. Oczywiście zaczynając uczyć się języka obcego powinniśmy przygotować się na to, że błędy są naturalną częścią tego procesu. Należy przede wszystkim cieszyć się z każdego wypowiadanego słowa, zdania i nie czuć przerażenia na myśl o możliwości popełnienia błędu. Na początku learners just want to have fun. I dobrze. Dzięki temu można uniknąć zniechęcenia i pozytywnie się nastroić.

Nawyki (niekoniecznie potrzebne)

Z czasem jednak nasze drobne potknięcia zamieniają się w nawyki. Zaczynamy tworzyć alternatywną fonetyczną rzeczywistość. Powstaje grupa słów, które permanentnie wymawiamy błędnie jednocześnie dając sobie za nie rękę uciąć – been there, done that.

Skąd te błędy?

Gdy po raz pierwszy usłyszymy nowe słowo migają światła rozmaitych możliwości. Można je odtworzyć na tyle różnych sposobów a my, co tu ukrywać, wcale nie jesteśmy pewni tego co usłyszeliśmy. Sam zapis też nie zawsze będzie gwiazdą przewodnią. Bezwiednie je powtarzamy, z nadzieją, że poprawnie, a nasz mózg używa schematów już nam znanych, co w przypadku zupełnie obcego języka nie zawsze jest najlepszym z dostępnych rozwiązań. Wysiłek poznawczy to nie to samo co łatwość poznawcza i tak już zostajemy święcie przekonani że cebula to onion – cóż, zdarza się najlepszym.

Akcent, a wymowa

O ile tak pożądany przez nas akcent bywa kwestią drugorzędną o tyle błędna wymowa już nie i to na niej powinniśmy się skupić. Słowo pisane i mówione nie zawsze będzie nośnikiem informacji i na jego podstawie trudno stwierdzić jaka jest poprawna wymowa. Bywa, że wyrazy o podobnej pisowni wymawiane są zupełnie inaczej dlatego tak istotny jest zapis fonetyczny. Jak nie głosi żadne przysłowie, a ja powtarzam i powtarzać jak mantrę będę: warto poznać symbole używane w transkrypcjach fonetycznych.

Bądź uprzejmy mieć wątpliwość

Poniżej prezentuję listę słów*, których wymowa potrafi przysporzyć kłopotów. Warto upewnić się czy wymawiamy je we właściwy sposób lub po prostu pogimnastykować język – wszak uczymy się całe życie ;)

*poniższa wymowa dotyczy brytyjskiej odmiany języka angielskiego

NieMa litera

 •  half [hɑːf]
 •  climb [klaɪm]
 • castle [ˈkɑːs(ə)l]
 • psalm [sɑːm]
 • tomb [tuːm]
 • subtle [ˈsʌtl]
 • salmon [ˈsæmən]
 • thumb [θʌm]
 • cupboard [ˈkʌbə(r)d]
 • bomb [bɒm]
 • debt [det]
 • hymn [hɪm]
 • lamb [læm]
 • palm [pɑːm]
 • sword [sɔː(r)d]

ʌle jak to?

 • oven [ˈʌv(ə)n]
 • ultimate [ˈʌltɪmət]
 • company [ˈkʌmpəni]
 • won [wʌn]

Co z tym x?

 • xerox [ˈzɪərɒks]
 •  xylophpone [ˈzaɪləfəʊn]
 • xenophobia [ˌzenəˈfəʊbiə]

Nazwy własne

 •  Levi’s [ˈliːvaɪz]
 •  Disney [ˈdɪzni]
 • Presley [ˈprezli]
 •  Niagara [naɪˌæɡərə]
 •  Thames [temz]
 •  Worcester [ˈwʊstər]

… a to nie to samo? – rzeczownik a czasownik

 • suspect [səˈspekt] (czasownik) / suspect [ˈsʌspekt] (rzeczownik)
 • record [rɪˈkɔːd] (czasownik) / record [ˈrekɔːd] (rzeczownik)
 •  insult [ɪnˈsʌlt] (czasownik) / insult [ˈɪnsʌlt] (rzeczownik)
 •  object [əbˈdʒekt] (czasownik) / object [ˈɒbdʒɪkt] (rzeczownik)
 •  protest [prəˈtest] (czasownik) / protest [ˈprəʊtest] (rzeczownik)
 •  rebel [rɪˈbel] (czasownik) / rebel [ˈrebl] (rzeczownik)

No idea at all

 •  genre [ˈʒɒnrə] lub [ˈʒɑːnrə]
 •  meringue [məˈræŋ]
 •  thoroughly [ˈθʌrəli]
 •  mortgage [ˈmɔːɡɪdʒ]
 •  eczema [ˈeksɪmə]
 •  choir [ˈkwaɪə] lub [kwaɪr]
 • croissant [ˈkwɑːsɒŋ] lub [krɒːˈsɑːn]
 • awry [əˈraɪ]

Mieszanka

 • particularly [pəˈtɪkjələli]
 • beige [beɪʒ]
 • yacht [jɒt] lub [jɑːt]
 • certificate [səˈtɪfɪkət]
 • diarrhoea [ˌdaɪəˈrɪə]
 • leopard [ˈlepəd]
 • horizon [həˈraɪzn]
 • species [ˈspiːʃiːz]
 • archive [ˈɑːkaɪv]
 • cleanse [klenz]
 • karate [kəˈrɑːti]
 • aren’t [ɑːnt]
 • weren’t [wɜːnt]
 • surface [ˈsɜːfɪs]
 • determined [dɪˈtɜːmɪnd]
 • foreign [ˈfɒrən]
 • knowledge [ˈnɒlɪdʒ]
 • muscle [ˈmʌsl]
 • receipt [rɪˈsiːt]
 • vitamin [ˈvɪtəmɪn]
 • comfort [ˈkʌmfət]
 • lieutenant [lefˈtenənt]
 • colonel [ˈkɜːnl]
 • worry [ˈwʌri]
 • discipline [ˈdɪsɪplɪn]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *